این قسمت، ویژه آن دسته از بیمارانی است که معاینه نشده و فاقد پرونده می باشد.
اشخاصی که قبلا تحت معاینه قرار گرفته و پرونده تشکیل داده اند، می توانند سوالات خود را طی تماس تلفنی عنوان نمایند.
پاسخگویی به سوالات مطرح شده، بعد از بررسی پرونده بیماران صورت خواهد پذیرفت.